Notification No.07 / Recruitment-4 / 2022-23
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå.07 / £ÉêÀÄPÁw-4 / 2022-23

Armed Police Constable (Male & Male Transgender) (CAR/DAR)-2022 (3064 Posts)

¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀĵÀ vÀÈwÃAiÀÄ°AUÀ) (¹JDgï/rJDgï)-2022 (3064 ºÀÄzÉÝ)

News & Events

 • October 16, 2023
  APC3064 Posts - Paid Candidates who are getting 'NON PAID' status can update their payment details in 'MY APPLICATION' page.
 • November 09, 2022
  As per the Government order the age has been enhanced for 2 years of APC & CPC.
 • October 28, 2022
  Extension of Online-Application Date of APC Notification

Key Dates

SL.NO

PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå

DESCRIPTION

«ªÀgÀ

DATES

¢£ÁAPÀ

01 Date of Commencement of Online Application

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ

19-09-2022
02 Last Date of Online Application Generation

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ

30-11-2022
03 Last Date of Payment of Fee

D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ

02-12-2022

Age Criteria

Category Minimum Age Maximum Age OVERAGE UNDERAGE
AGE DATE AGE DATE
GM 18 31/10/2004
Before
27 31/10/1995
After
30/10/1995
and Before
01/11/2004
and After
BORN BETWEEN 31/10/1995 AND 31/10/2004 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,C1,2A,2B, 3A,3B 18 31/10/2004
Before
29 31/10/1993
After
30/10/1993
and Before
01/11/2004
and After
BORN BETWEEN 31/10/1993 AND 31/10/2004 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
TRIBAL 18 31/10/2004
Before
32 31/10/1990
After
30/10/1990
and Before
01/11/2004
and After
BORN BETWEEN 31/10/1990 AND 31/10/2004 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ / AGE CONSIDERATION DATE
Note:
 • Online Payment should be made in Canara Bank / Post office (Credit Card / Debit Card / UPI) only.
 • For Offline Payment, Candidates have to fill the Application, generate the challan and make the payment in the respective Canara Bank / Post Office.
 • If Candidates submit more than one application for the same post, only one Application (finally submitted) will be considered.
n¥ÀàtÂ:
 • D£ï ¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï /CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.(AiÀÄÄ.¦.L. ªÀÄÆ®PÀ)

 • C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr ZÀ®£ïC£ÀÄß ¸ÀÈf¹ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï / CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÀÄ.

 • C¨sÀåyðAiÀÄÄ MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ CfðAiÀÄ£ÀÄß MAzÉà ºÀÄzÉÝUÉ ¸À°è¹zÀÝ°è , MAzÉà CfðAiÀÄ£ÀÄß (CAwªÀĪÁV ¸À°è¹zÀ) ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.